Privacy Statement NL-EN-FR

Privacy Statement (English/French version below)

Kinepraktijk Sterk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.kinepraktijksterk.be/
Tervuursesteenweg 251
1820 Steenokkerzeel
Belgie 0479 / 55 91 50

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinepraktijk Sterk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het maken van afspraken en/of contact op te nemen:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kinepraktijk Sterk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (indien de patiënt jonger is dan 16jaar)
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kinepraktijk Sterk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kinepraktijk Sterk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kinepraktijk Sterk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kinepraktijk Sterk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinepraktijk Sterk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinepraktijk Sterk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de website.

--

Kinepraktijk Sterk, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
http://www.kinepraktijksterk.be/
Tervuursesteenweg 251
1820 Steenokkerzeel
Belgium 0479/55 91 50

Personal data that we process
Kinepraktijk Sterk processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data that we process for making appointments and / or contact:
- First and last name
- Sex
- Date of birth
- Address data
- Phone number
- E-mail address
- Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
- Information about your activities on our website

Special and / or sensitive personal data that we process
Kinepraktijk Sterk processes the following special and / or sensitive personal data of you:
- data from persons under the age of 16 (if the patient is younger than 16 years)
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via the website and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Kinepraktijk Sterk processes your personal data for the following purposes:
- You can call or e-mail if necessary to carry out our services

How long we store personal data
Kinepraktijk Sterk does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties
Kinepraktijk Sterk provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Kinepraktijk Sterk uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Kinepraktijk Sterk and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data via our contact form on the website. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

How we protect personal data
Kinepraktijk Sterk takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact us via the website.

--

Kinepraktijk Sterk, est responsable du traitement des données personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.

Coordonnées:
http://www.kinepraktijksterk.be/
Tervuursesteenweg 251
1820 Steenokkerzeel
Belgique 0479/55 91 50

Données personnelles que nous traitons
Kinepraktijk Sterk traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos services et / ou parce que vous les fournissez vous-même. Voici un aperçu des données personnelles que nous traitons pour prendre rendez-vous et / ou contacter:
- Prénom et nom
- Sexe
- Date de naissance
- Détails de l'adresse
- Numéro de téléphone
- Adresse e-mail
- Autres données personnelles que vous fournissez activement, par exemple en créant un profil sur ce site, par correspondance et par téléphone
- Informations sur vos activités sur notre site

Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons
Kinepraktijk Sterk traite les données personnelles spéciales et / ou sensibles suivantes de vous:
- données provenant de personnes de moins de 16 ans (si le patient est âgé de moins de 16 ans)
Notre site Web et / ou service n'a pas l'intention de recueillir des données sur les visiteurs du site qui ont moins de 16 ans. Sauf s'ils ont la permission des parents ou des tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous encourageons les parents à s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants soient collectées sans le consentement des parents. Si vous êtes convaincu que nous avons recueilli des informations personnelles sur un mineur sans ce consentement, veuillez nous contacter via le formulaire de contact sur le site, puis nous supprimerons ces informations.

Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données personnelles
Kinepraktijk Sterk traite vos données personnelles aux fins suivantes:
- Vous pouvez appeler ou envoyer un e-mail si nécessaire pour effectuer nos services

Combien de temps nous stockons les données personnelles
Kinepraktijk Sterk ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées.

Partage de données personnelles avec des tiers
Kinepraktijk Sterk fournit exclusivement à des tiers et seulement si cela est nécessaire pour l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale.

Cookies, ou des techniques similaires, que nous utilisons
Kinepraktijk Sterk utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels. Et des cookies analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre première visite sur ce site. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires pour le fonctionnement technique du site et votre facilité d'utilisation. Ils s'assurent que le site fonctionne correctement et se souviennent, par exemple, de vos préférences. Nous pouvons également optimiser notre site web avec ceci. Vous pouvez désactiver les cookies en configurant votre navigateur Internet afin qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les paramètres de votre navigateur.

Afficher, modifier ou supprimer des données
Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par Kinepraktijk Sterk et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande d'envoi des informations personnelles que nous avons dans votre fichier informatique à vous ou à un autre organisme que vous avez mentionné. Vous pouvez envoyer une demande d'inspection, de correction, de suppression, de transfert de données de vos données personnelles ou de demande d'annulation de votre consentement ou d'objection au traitement de vos données personnelles via le site Web. Pour vous assurer que votre demande d'accès a bien été faite, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre pièce d'identité avec la demande. Nous répondons aussi rapidement que possible, mais dans les quatre semaines, à votre demande.

Comment nous protégeons les données personnelles
Kinepraktijk Sterk prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour empêcher l'abus, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non désirée et la modification non autorisée. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées ou qu'il y a des indications d'abus, veuillez nous contacter via le site web.